Iskola

iskolaAz iskola múltja

A Székesfehérvári Püspöki Levéltárban vannak elhelyezve a régi idők iskolatörténetének anyagai és az egykori kánoni vizitációk jegyzőkönyvei. Eszerint Pilis - Szent - Keresztnek községi iskolája van, tanítója Martin Cebák világi tanító. Az iskolába 10 gyerek jár. Az oktatás szlovák nyelven folyik. Tankönyveik: Latin - szlovák - német ABC, A latin nyelv alapjai.
Az első kánoni vizitáció (egyházi ellenőrző látogatás) 1805-ben zajlott. Innen tudjuk, hogy: a településen elemi iskola működik, melyben szlovákul és németül tanítanak. Tanítója František Chládek. A jegyzőkönyv szerint még nincs elegendő tapasztalata.
A második kánoni vizitáció (1817) szerint az iskolát 1815-ben építették. Nádfedeles, egy tanterme van 130 tanuló részére. A tanterem viszonylag világos, tágas és kényelmes. Az iskolaköteles gyerekek száma több, mint 130, de a szülők nem küldik őket iskolába, egyrészt hanyagság miatt, másrészt azért, mert nincs mit rájuk adni. Tanító és kántor Jozef Ceitey, jó képességekkel rendelkezett. Az iskola elemi fokozatú, a tanítási idő 2 és fél óra délelőtt, és 2 és fél óra délután. Körülbelül 36 gyerek látogatja az iskolát. A téli iskola legfeljebb 4 hónapig tart, azután az egész nyár folyamán egy gyerek sem jár iskolába.

Az 1829-es kánoni vizitáció szerint a falu papja hetente ellenőrzi az iskolát, betekint a tanítás módszereibe. A szülőkről megállapították, hogy a gyerekeket redszertelenül küldik iskolába. A tanító Matej Šušic. Ismeretei megfelelőek és szorgalmasan tanítja a gyerekeket. A kánoni vizitáció még egy tanítót említ, František Bajert, aki szerény képességekkel rendelkezik, csak szlovákul tud, feladata az iskolai tanítás.
Az iskola épületéről megállapítják, hogy nagyon rossz a tető, az eső befolyik a terembe. Ebben az évben az iskolát 50 gyerek látogatja.
Az 1839-es kánoni vizitáció szerint Martin Kavan kellő pedagógiai képességekkel rendelkezik, kántorként is megfelel a követelményeknek.
1862-ben fia, Baltazár Kavan 5 évig dolgozott segédtanítóként az iskolában.
A 19. század utolsó évtizedében még voltak szlovákul tudó tanítóink, de már beindult az erőteljes áttérés a kizárólag magyar nyelvű oktatásra.
1906 október 18-án Petri Mór tanfelügyelő levele szerint: "A pilisszentkereszti állami elemi iskola ügye most véglegesen rendeződik, oly módon, hogy az állam magára vállalta az építés feladatát".
Az iskola 1910-ben épült, 1911-ben fejezték be és adták át
A 20. században 1948-ig az állami iskolában nem tanítottak nemzetiségi nyelvet.
Ez a tanítók számára nagy nehézséget jelentett, mivel az iskolába, óvodába kerülő gyerekeket először magyarul kellett megtanítani. A ma is élő 60-70-80 éves emberek leveleikben szlovákul, magyar ABC-vel írtak, mivel írni nem tanultak meg szlovákul. Az olvasást az imakönyvekből sajátították el. A most 40-50 évesek még iskolás koruk előtt, csak az óvodában kezdték el tanulni a magyar nyelvet. Ma már fordított a helyzet. A gyerekek óvodában, iskolában tanulják meg elsősorban a szlovák nyelvet.
Az iskola alapító okirata (1997. dec. 1. ) szerint az intézmény alaptevékenysége határozza meg a nemzetiségi feladatokat:
"Szlovák nemzetiségi oktatás 1-8 évfolyam
Szlovák nemzetiségi kultúra és hagyomány ápolása"
Az alapító okirat az iskola névváltozását is tartalmazza. A Pilisszentkereszti Általános Iskolából Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola lett.

Az iskola jelene

Legfontosabb céljaink:
Olyan fiatalok nevelése, akik magyarságuk mellett ismerik, és tiszteletben tartják a szlovák nemzetiségi hagyományokat.
Fontos, hogy a tanulók őrizzék és ápolják a szlovák kultúrát.
Törekedni kell arra, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság értékei.
A tanulókban alakuljon ki a reális nemzetkép és kisebbség kép.
A gyermekek egyéni testi, lelki és szellemi fejlesztése képességeiknek megfelelő, korszerű ismeretek nyújtása, és ezek alkalmazási képességeinek kialakítása.
Olyan légkör kialakítása, ahol a tanulók és a tanárok örömmel tanulnak és tanítanak.

Legfontosabb feladataink:
Magas szintű nemzetiségi oktatás - heti 4 óra kötelező délelőtti tanóra, délutáni foglalkozások (szakkör, néptánc, énekkar) biztosítása.
- Nyolcadik osztály végén nyelvvizsgára való felkészítés.
Mindennapos testmozgás biztosítása (testnevelés óra, tömegsport, néptánc).
Önálló tanulás biztosítása (meg kell tanítanunk gyerekeinket az önálló tanulásra).
Informatikai oktatás: (tanórai - szakköri forma) - minden tanuló számára biztosítjuk az internet használatot, lehetőséget adunk az órai felkészüléshez.
Szabadidős tevékenység: lehetőséget biztosítunk színház, - múzeum látogatásra, táncház és egyéb rendezvényeken való részvételre.
Tehetséggondozás, felzárkóztatás: korrepetálási, fejlesztési, logopédiai órákat biztosítunk minden tanulónk számára.

A jövőképünket meghatározó pedagógiai alapelveink:
A hatékony munka alapja a nevelő és a gyermek közötti kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat kell legyen. A pedagógus személyes példamutatásával és tudásával áll a tanulók előtt.
Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni,
ahol tanulóink otthon érezhetik magukat,
a tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk,
a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,
az iskolai életben szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk.
A tanulók teljes személyiségének fejlesztése a legfontosabb pedagógiai feladat. Törekszünk arra, hogy a társadalom igényeinek megfelelő, korszerű, a tudományok fejlődésével lépést tartó ismereteket nyújtsunk. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy gyermekeink a tanulás technikáját is jól elsajátítsák, és öntevékenyek legyenek. Igyekszünk iskolánkban kötelesség - és felelősségtudattal rendelkező, a tudást értékként tisztelő, a problémák iránt érzékeny gyerekeket nevelni.
Fontosnak tartjuk nemzetiségi kultúránk megtartását, hagyományaink ápolását.
Segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, felismerni, megelőzni a rosszat. Törekszünk az emberek közötti érintkezés, kommunikáció normáinak és helyes formáinak kialakítására. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve felkészítjük tanulóinkat az esetleges kudarc elviselésére, a felnőttkor követelményeire.
Kiemelten kezeljük az egészséges életmód kialakítását segítő ismeretek nyújtását, környezetét, lakóhelyét és egészségét megóvni igyekvő ember formálását.
Szeretnénk tanulóinkat megismertetni történelmünk eseményeivel, a magyarországi szlovák nemzetiség hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk gyermekeinkben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.

CÉLUNK:
Kreatívan gondolkodó, fejlett problémamegoldó képességgel rendelkező nyitott személyiségű emberek legyenek, akik a frissen szerzett ismereteket alkotó módon tudják alkalmazni a mindennapi életben, ismerjék, ápolják a nemzeti, nemzetiségi, helyi értékeket, hagyományokat, tartsák tiszteletben a másik embert.
A környezeti nevelés hatására ökológiai szemlélettel rendelkező, a természet értékeit becsülő és megvédő emberekké váljanak, az egészséges életmód megvalósítására törekedjenek.
Legyenek képesek a valódi értékek befogadására és megteremtésé-re.
A jogaikkal való élni tudáshoz rendelkezzenek megfelelő erkölcsi alappal, ismeretekkel, magatartáskultúrával, amely lehetővé teszi, hogy az adott helyzetben képesek legyenek önálló döntésre, tudják nyíltan elmondani a véleményüket, és vállalják tetteik következményeit.
Az iskola nyitottsága biztosítja, hogy a szülők megismerhessék céljainkat és elvárásainkat.

A nevelő - és oktató munka feladata, hogy a felsorolt célok elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a pedagógiai program különböző fejezeteiben meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli tevékenységi formák, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés.

Elérhetőség:
Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola
2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi Ferenc utca 12.
Tel: 06 -26 -347-638006751isk23.jpg

-